» » Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch ?

Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch ?

Căn cứ điểm 1.3.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Điều 69 Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định: "Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:
1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngồi gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngòai;
2. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này;
3. Hàng hóa viện trợ nhân đạo;
4. Hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
5. Hàng mẫu không thanh toán;
6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất, tạm nhập của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh, nhập cảnh có thời hạn;
7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế".
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch, có tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định tại Điều 69 Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên thì không được khấu trừ/ hoàn thuế GTGT đầu vào.

TIN KHÁC