icon 232 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

icon sosachketoanthue@gmail.com         icon Hotline: 0977 556 904 - 0902 292 672

ĐÔNG TÂY
» » XỬ LÝ VIỆC CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ!

XỬ LÝ VIỆC CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ!

- Trả lời Công văn số 673/CT-KK ngày 12/5/2020 của Cục Thuế Gia Lai về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế (HSKT), ngày 30/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2683/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điểm 1.2 Công văn số 4289/TCT-KK của Tổng cục Thuế: “Trường hợp không chấp nhận, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả thông báo không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (NNT), trong đó nêu rõ lý do, hướng dẫn xử lý để NNT thực hiện điều chỉnh HSKT. Sau khi NNT thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT là ngày trên thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng. Riêng trường hợp NNT gửi HSKT bổ sung và trường hợp nộp HSKT không đúng nghĩa vụ kê khai thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày nộp thực tế trên thông báo bước 1 tương ứng”

Tại phụ lục mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Công văn số 4289/TCT-KK của Tổng cục Thuế: “Đề nghị NNT thực hiện theo hướng dẫn, trường hợp NNT gửi lại HSKT điện tử theo hướng dẫn thì ngày hoàn thành việc nộp HSKT điện tử của NNT sẽ là ngày trên thông báo tiếp nhận lần đầu của HSKT điện tử”.

Căn cứ khoản 4 và khoản 11 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

+ Khoản 4 Điều 1: “4. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử………..

2. Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại Thông tư này. Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau:

b) Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.”

+ Khoản 11 Điều 1: “…….Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, ngày xác định hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với hồ sơ khai thuế đã được tiếp nhận lần đầu qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN…”

Căn cứ phụ lục mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Ngày hoàn thành việc nộp HSKT của NNT là ngày <ngày nộp của HSKT bước 1 được tiếp nhận lần đầu>”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và thực tế phát sinh Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo tại Công văn số 673/CT-KK ngày 12/5/2020, đề nghị Cục Thuế Gia Lai kiểm tra xác minh cụ thể, trường hợp xác định tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 mà Công ty CP nông trại Hoàng & Sơn Trung Nguyên nộp ngày 03/4/2020 không phải là hồ sơ khai thuế bổ sung hoặc trường hợp NNT nộp hồ sơ khai thuế không đúng nghĩa vụ kê khai (tờ khai tháng/quý) của khai quyết toán thuế TNDN nộp ngày 30/3/2020 thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng (ngày 30/3/2020) và Công ty cổ phần nông trại Hoàng & Sơn Trung Nguyên không bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Có thể bạn quan tâm